Chạy bộ và phát thải

Hiện nay phát thải ròng bằng 0 (net-zero) là thuật ngữ được nhắc đi nhắc lại vô số lần trên các phương tiện truyền thông đại chúng của cả thế giới. Gần như mọi quốc gia, mọi doanh nghiệp, mọi hoạt động đều đề ra lộ trình và kế hoạch thực hiện để hướng tới …